شرکت ذوب آهن اصفهان

zobe-ahan
اسمز معکوس
  • موضوع: بازیابی پساب صنعتی و بهداشتی با هدف تولید آب دمین
  • ظرفیت: 20.500 مترمکعب در شبانه روز
  • موقعیت: اصفهان
  • وضعیت: در حال اجرا

تصاویر منتخب