ویدئو ها

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. ویدئو ها
بازیابی پساب های شهری
اسمز معکوس
اولترافیلتراسیون
تصفیه فاضلاب به روش انعقاد ،لخته سازی و ته نشینی
واحد شناور سازی با هوای محلول DAF
تانک های ته نشینی، کلاریفایرها و سیستم هایDAF
کربن فیلتر ها
سختی گیری با آهک
فیلترهای خودشوینده
سیستم اسمز معکوس با ریکاوری بالا
ماژول های EDI
فهرست