سـمپوزیوم سیسـتم های تصفیه آب و بازیافت پسـاب های صنعتی و بهداشتی

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. سـمپوزیوم سیسـتم های تصفیه آب و بازیافت پسـاب های صنعتی و بهداشتی

آبسان زلالم

درباره شرکت آبسان زلال

سمپوزیوم بازیافت پساب های صنعتی و شهری کخ به همت شرکت فنی مهندسی آبسان زلال در تاریخ 8 و 9 آدر ماه سال 13 با حضور شرکت های Hydranautics ,Amv,Georg Fischer,SS Techno برگزار گردیده است.

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

سید محمد محسنی

پیام رئیس هیئت مدیره آبسان

سمپوزیوم بازیافت پساب های صنعتی و شهری کخ به همت شرکت فنی مهندسی آبسان زلال در تاریخ 8 و 9 آدر ماه سال 13 با حضور شرکت های Hydranautics ,Amv,Georg Fischer,SS Techno برگزار گردیده است.

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

absunzolal-george fischer

سخنرانی آقای   Stig Urben Nilsson نماینده محترم شرکت جورج فیشر

مدیر بازرگانی خارجی شرکت جورج فیشر

شــرکت جــورج فیشــر ســوئیس +GF +بــا قدمتــی بیــش از 210 ســال بــه مــدد علــم و تجربــه و بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی جدیــد راه حل هایــی را در زمینــه هــای مختلــف …

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

سـمپوزیوم سیسـتم های تصفیه آب و بازیافت پسـاب های صنعتی و بهداشتی

سخنرانی آقای Daniel Walter Fridrich

مدیریت بخش تصفیه آب شرکت جورج فیشر

روش هـای تصفیـه بیولوژیکی، سیسـتم هایی هسـتند که از میکروارگانیسـم هاجهـت حـذف آلودگـی هـای آلـی از پسـاب هـا اسـتفاده مـی کنند. بــه طــور طبیعــی در اثــر فعالیــت میکروارگانیســم ها…

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

ُسمپوزیسیوم آب و فاضلاب توسط شرکت آبسان زلال

سخنرانی جناب آقای  Shripad Khatav

مدیرکل (رئیس هیئت مدیره  ) شرکت SS TECHNO

شــرکت SSTechno در ســال 2001 توســط کارشناســان مجــرب بــرای تامیــن پـروژه هـای کلیـد در دسـت ZLD شـروع بـه کار کـرد…

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

سخنرانی مهندسی علی سلمانی

سخنرانی آقای  مهندس علی سلمانی

کارشناس ارشد فرایند شرکت آبسان زلال

طراحــی سیســتم هــای غشــایی RO-NF-UF بــه همــراه سیســتم پیــش تصفیــه آن هــا …

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

ُسمپوزیوم آب و فاضلاب

سخنرانی سرکار خانم فرزانه صیادی

کارشناس ارشد فرآیند شرکت آبسان زلال

سیستم های بازیابی پساب های شهری و صنعتی و …

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

سمپوزیسیوم آب و فاضلاب

سخنرانی جناب آقای Mark Aureli

کارشناس ارشد مهندسی فرآیند شرکت Procontrol

موضوع سخنرانی: (الکتروکوآگوالسیون ) Electrocoagulation
سیسـتم الکتروکوآگوالسـیون بسـیار شـبیه بـه سیسـتم انعقـاد شـیمیائی مـی باشــد بــا ایــن تفــاوت …

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

سمینار آب و فاضلاب

سخنرانی جناب آقای Raul Alonso

مدیر صادرات شرکت Hidroglobal

شــرکت هیدروگلوبــال دارای ســابقه ای 30 ســاله در ارائــه خدمــات و تجهیــزات در زمینــه تصفیــه آب و پســاب مــی باشــد. تعهــد…

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

سمپوزیوم آب و فاضلاب

پرسش و پاسخ سمپوزیوم

 

با حضور سرکار خانم مهندس مهدیه مصطفوی ،جناب آقای یزدی ، و نمایندگان شرکت جورج فیشر و…

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید .

فهرست