پروژه تصفیه خانه فولاد اردکان که با ظرفیت  205m3/day آب تصفیه شده در تیر ماه سال 97 منعقد گردیده بود، طبق طراحی و نهایی سازی بخش مهندسی پروژه وارد بخش خرید تجهیزات گردیده و تمامی تجهیزات فاز اول پروژه که شامل تجهیزات بخش RO ،اولترافیلتراسیون ،پمپ ها ،فیلترهای شنی و کربنی ،فیلتر های خود شوینده ،سیستم تزریق مواد شیمیایی و … می باشد از بهترین برندهای اروپایی خریداری و تحویل کارفرمای محترم گردید.