روغن زدایی میعانات OIEC -NGL 3100

اویک
ngl.de oiling
  • موضوع: روغن زدایی میعانات توسط کوالسر رزین و فیلتر کربن
  • ظرفیت: 134 m3/day
  • موقعیت: ایلام، چشمه خوش
  • وضعیت: در حال اجرا
  • نوع پروژه: EP

درباره پروژه

  • پکیج روغن زدایی میعانات گازی NGL3100 که در نزدیکی واحد تولید نفت موجود، در استان ایلام-چشمه خوش واقع در غرب ایران می باشد. این تصفیه خانه از واحدهای جداسازی روغن و فیلتر کربن برای پروژه NGL3100 واحد 810 تشکیل شده است.

    در اولین مرحله Condensate جهت حذف مقادیر بسیار کم روغن وارد RESIN COALESCER FILTERهای میشود سپس به منظور حذف محتوای روغن باقیمانده، وارد فیلترهای کربن فعال می شود. با توجه به نیاز فیلترهای موجود به شستشو، جهت شستشوی معکوس فیلترها از مخزن ذخیره میعانات گازی استفاده خواهد شد.