شرکت پالایش نفت اصفهان

lpg gas recovery
zero liquid discharge
  • موضوع:   ZLD
  • ظرفیت: 1200مترمکعب در روز
  • منبع: پساب واحد CCRO
  • موقعیت: اصفهان

تصاویر منتخب