شرکت فولاد مبارکه (MSC)

Mobarakeh Steel
chilled water
  • موضوع: کارخانه تولید آب سرد (PU77)
  • ظرفیت: 64.800m3/day

تصاویر منتخب

ویدئو