پتروشیمی شازند

shazand petrochemical co
Wastewater Reuse
  • موضوع: استفاده مجدد از فاضلاب توسط EDR
  • ظرفیت: 11.520m3/day
  • منبع: فاضلاب صنعتی
  • هدف: تولید آب صنعتی
  • موقعیت: اراک