شرکت پالایش نفت آبادان -شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

lpg gas recovery
cold candensate
  • موضوع: سیستم پالیشینگ جریان کندانس با استفاده از سیستم رزینی Mixed Bed
  • ظرفیت: 3528 متر مکعب در روز
  • موقعیت: آبادان
  • وضعیت: در حال اجرا
  • نوع پروژه: EP