شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

chardamlo
 • موضوع: تصفیه خانه آب و استفاده مجدد از فاضلاب
 • ظرفیت: 7780مترمکعب در روز
 • منبع: آب چاه – آب شیرین شده از خلیج فارس و تصفیه خانه بهداشتی اردکان
 • موقعیت: یزد – اردکان

درباره پروژه

درباره پروژه

تصفیه خانه فاضلاب مجتمع فولاد چادرملو به منظور دو استفاده مختلف ارایه شده است. مصارف این طرح مشتمل بر136m3/hr برای کارخانه فولاد سازی (SMP) و 164m3/hrبرای بخش احیا مستقیم، مطابق با شرایط طراحی شده می باشند.

آب خام ورودی به سیستم با ظرفیت 324m3/hr ، پساب تصفیه شده فاضلاب شهری شهر اردکان می باشد.

این پساب به منظور رسیدن به کیفیت قابل قبول مطابق با استانداردهای ورودی به RO نیاز به سیستم های پیش تصفیه از قبیل انعقاد و لخته سازی و سیستمDAFجهت کاهش روغن وچربی، مواد معلق و کدورت دارد و سپس لجن حاصل ازDAFبه واحدهای تغلیظ (تیکنر) و آبگیری لجن (فیلتر پرس) هدایت میشود.

فاضلاب تصفیه شده

فاضلاب تصفیه شده خروجی از سیستمDAF توسط پمپ های تغذیه به واحدهای پیش تصفیه معمول سیستم اسمز معکوس (فیلتر های شنی و کربنی) وارد می
شوند.

آب حاصل از بک واش فیلتر های شنی و کربنی به منظور بازدهی بیشتر و استفاده مجدد به واحدDAFهدایت می شود.

 آب خروجی از فیلترهای شنی و کربنی قبل از ورود به سیستم اسمز معکوس جهت کاهش کدورت وSDI آب مطابق با استانداردهای آب ورودی به سیستم اسمز معکوس از سیستم اولترافیلتراسیون عبور کند که این سیستم توسط شرکت آبسان زلال در نظر گرفته شده است

سیستم اسمز معکوس و بخش پیش تصفیه

واحد تزریقات مواد شیمیایی شامل قسمتهای زیر می باشد:

 • تزریق کلر
 • تزریق متا بی سولفیت سدیم
 • تزریق آنتی اسکالانت
 • تزریق اسید
 • NaOH تزریق

(Pretreatment unit) واحد پیشتصفیه سیستم اسمز معکوس
شامل قسمت زیر می باشد:

 • DAF شناورسازی با هوای محلول
 • فیلتر های شنی و کربنی
 • UF اولترافیلتراسیون
 • کارتریج فیلتر

ویدئو